Pandas将字典的列表爆炸成行[英] Pandas explode list of dictionaries into rows

本文是小编为大家收集整理的关于Pandas将字典的列表爆炸成行的处理方法,想解了Pandas将字典的列表爆炸成行的问题怎么解决?Pandas将字典的列表爆炸成行问题的解决办法?那么可以参考本文帮助大家快速定位并解决问题。

问题描述

有这个:

                 items, name
0  { [{'a': 2, 'b': 1}, {'a': 4, 'b': 3}], this }
1  { [{'a': 2, 'b': 1}, {'a': 4, 'b': 3}], that }

,但希望将字典对象列表爆炸成(扁平?),以下是这样的行:

  a, b, name
0  { 2, 1, this}
1  { 4, 3, this}
0  { 2, 1, that}
1  { 4, 3, that}

一直试图使用melt,但是没有运气,有什么想法吗?建议?

数据框架的数据:

data = {'items': [[{'a': 2, 'b': 1}, {'a': 4, 'b': 3}], [{'a': 2, 'b': 1}, {'a': 4, 'b': 3}]], 'name': ['this', 'that']}

推荐答案

使用 concat concat 也许更干净:

In [11]: pd.concat(df.group.apply(pd.DataFrame).tolist(), keys=df["name"])
Out[11]:
    a b
name
this 0 2 1
   1 4 3
that 0 2 1
   1 4 3

In [12]: pd.concat(df.group.apply(pd.DataFrame).tolist(), 
            keys=df["name"]).reset_index(level="name")
Out[12]:
  name a b
0 this 2 1
1 this 4 3
0 that 2 1
1 that 4 3

其他推荐答案

ab = pd.DataFrame.from_dict(np.concatenate(df['items']).tolist())
lens = df['items'].str.len()
rest = df.drop('items', 1).iloc[df.index.repeat(lens)].reset_index(drop=True)
ab.join(rest)

  a b name
0 2 1 this
1 4 3 this
2 2 1 that
3 4 3 that

其他推荐答案

pd.concat([pd.DataFrame(df1.iloc[0]) for x,df1 in df.groupby('name').group],keys=df.name)\
   .reset_index().drop('level_1',1)
Out[63]: 
  name a b
0 this 2 1
1 this 4 3
2 that 2 1
3 that 4 3

数据输入

df = pd.DataFrame({ "group":[[{'a': 2, 'b': 1}, {'a': 4, 'b': 3}],[{'a': 2, 'b': 1}, {'a': 4, 'b': 3}]],
          "name": ['this', 'that']})

本文地址:https://www.itbaoku.cn/post/1728143.html