C++核心高级编程 --- 3、函数提高

文章目录

  • 第三章:
   • 3.函数提高
    • 3.1 函数默认参数
    • 3.2 函数占位参数
    • 3.3 函数重载
     • 3.3.1 函数重载概述
     • 3.3.2 注意事项

第三章:

3.函数提高

3.1 函数默认参数

语法结构:返回值类型 函数名 (参数 = 默认值){}

#include <iostream>
using namespace std;int func1(int a = 1, int b = 2, int c = 3)
{return a + b + c;
}int func2(int a = 1, int b = 2);int func2(int a , int b)
{return a + b;
}int main()
{int num1 = func1();int num2 = func2();cout << num1 << endl; //6cout << num2 << endl; //3system("pause");return 0;
}

补充:

 1. 如果某位置参数有默认值,那该位置往后,从左向右,都需要有默认值。

 2. 如果函数声明有默认值,函数实现的时候就不能有默认参数。

3.2 函数占位参数

语法结构:返回值类型 函数名

#include <iostream>
using namespace std;void func(int a , int) //占位参数也可有默认参数
{cout << "func函数的调用" << endl;
}int main()
{func(10, 20);   //占位参数必须填补system("pause");return 0;
}
3.3 函数重载
3.3.1 函数重载概述

作用:函数名可相同,提供复用性。

满足条件:

 • 同一作用域下

 • 函数名相同

 • 函数参数类型不同或个数不同或顺序不同

#include <iostream>
using namespace std;void func()
{cout << "func函数的调用" << endl;
}void func(int a)
{cout << "func(int a)函数的调用" << endl;
}void func(int a, double b)
{cout << "func(int a, double b)函数的调用" << endl;
}int main()
{func();      //func函数的调用func(10);    //func(int a)函数的调用func(10, 3.14); //func(int a, double b)函数的调用system("pause");return 0;
}

补充:函数返回值不可作函数重载条件。

3.3.2 注意事项
 • 将引用作为重载条件

 • 函数重载遇到函数默认参数

//将引用作为重载条件
#include <iostream>
using namespace std;void func(int& a)
{cout << "func(int& a)函数的调用" << endl;
}void func(const int& a)
{cout << "func(const int& a)函数的调用" << endl;
}int main()
{int a = 10;func(a); //func(int& a)函数的调用func(10); //func(const int& a)函数的调用system("pause");return 0;
}
//函数重载遇到函数默认参数
#include <iostream>
using namespace std;void func(int a)
{cout << "func(int a)函数的调用" << endl;
}void func(int a, int b =10)
{cout << "func(int a, int b =10)函数的调用" << endl;
}int main()
{int a = 10;func(10); //报错,出现二义性。system("pause");return 0;
}