ubuntu安装bin86

2022-05-08

以下示例是关于Shell中包含ubuntu安装bin86用法的示例代码,想了解ubuntu安装bin86的具体用法?ubuntu安装bin86怎么用?ubuntu安装bin86使用的例子?那么可以参考以下相关源代码片段来学习它的具体使用方法。

[英]:ubuntu install bin86源码类型:Shell
# install bin86 in ubuntu
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install -y bin86

本文地址:https://www.itbaoku.cn/snippets/785433.html